Algemene voorwaarden

De Cooker notariaat

1. De Cooker Notariaat B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61232726.
Deze vennootschap wordt hierna ook aangeduid als: “De Cooker Notariaat”.
2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van elke (kandidaat-) notaris of andere persoon die bij De Cooker Notariaat werkzaam is of is geweest, alsmede ten behoeve van de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) van de vennootschappen die aandeelhouder zijn van De Cooker Notariaat.
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over De Cooker Notariaat zijn deze personen ook daarmee bedoeld, voor zover de context dit toelaat.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht tussen een cliënt en De Cooker Notariaat.
De Cooker Notariaat is de opdrachtnemer.
Cliënt is de persoon die De Cooker Notariaat opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.
De rechtsverhouding tussen De Cooker Notariaat en een cliënt is een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.
Bij de aanvaarding van opdrachten is het bepaalde in de artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek uitgesloten.
4. Een overeenkomst van opdracht tussen een cliënt en De Cooker Notariaat komt uitsluitend tot stand doordat De Cooker Notariaat of een bij De Cooker Notariaat werkzame (kandidaat-) notaris een opdracht van de cliënt tot het verrichten van werkzaamheden aanvaardt.
Een opdracht geldt als aanvaard:
– indien de opdracht door De Cooker Notariaat is bevestigd aan de cliënt; dan wel
– indien de cliënt een namens De Cooker Notariaat op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel
– indien De Cooker Notariaat een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat een notaris verbonden aan De Cooker Notariaat de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.
5. Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of voor een bepaald project is verstrekt.
De opdracht kan te allen tijde door ieder van partijen schriftelijk worden opgezegd.
6. Indien een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de declaratie voor de werkzaamheden van De Cooker Notariaat.
Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
7. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van De Cooker Notariaat.
Indien de cliënt schade lijdt die niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt, namelijk tot maximaal het totaalbedrag van de door de cliënt betaalde honoraria voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan, in de periode van 12 maanden voorafgaande aan de fout.
8. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als De Cooker Notariaat aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door De Cooker Notariaat bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
9. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.
10. De Cooker Notariaat mag bij de uitvoering van een opdracht derden betrekken als dit naar het oordeel van De Cooker Notariaat de goede uitvoering van de opdracht ten goede komt. Bij het inschakelen van derden neemt De Cooker Notariaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht. De Cooker Notariaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. De Cooker Notariaat wordt geacht door de cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
11. De cliënt zal aan De Cooker Notariaat steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De cliënt zal De Cooker Notariaat van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.
12. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door De Cooker Notariaat gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen, vermeerderd met een vergoeding voor kantoorkosten en kosten van derden. De Cooker Notariaat heeft het recht om voor verrichte of te verrichten werkzaamheden periodieke deeldeclaraties aan de cliënt te verstrekken. De cliënt zal op verzoek van De Cooker Notariaat een voorschotbetaling doen en/of zekerheid voor de betaling stellen.
13. Indien De Cooker Notariaat werkzaamheden verricht naar aanleiding van een koopovereenkomst, wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Indien hierover niets is afgesproken, brengt De Cooker Notariaat het honorarium in rekening bij koper.
14. Aan De Cooker Notariaat door derden in het kader van de opdracht in rekening gebrachte kosten zijn voor rekening van de cliënt.
15. Cliëntengelden worden gehouden op de kwaliteitsrekening(en) bij een of meer van de financiële instellingen waarbij De Cooker Notariaat een rekening aanhoudt.
Brengt de financiële instelling een negatieve rente in rekening over het voor een cliënt gehouden bedrag, dan zal deze worden doorberekend aan de betreffende cliënt.
16. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen of anders door De Cooker Notariaat op of bij de declaratie is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt onmiddellijk in verzuim.
De cliënt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Indien de cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, wordt, in afwijking van het hiervoor vermelde besluit, als incassokosten 15% van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van € 250,00.
De cliënt zal de kosten op eerste aanmaning voldoen aan De Cooker Notariaat.
Het recht op verrekening en opschorting door de cliënt is uitgesloten.
17. Op de dienstverlening van De Cooker Notariaat is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing.
Op grond van deze wet en daaraan ontleend beleid dient De Cooker Notariaat in beginsel:
– een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit van de cliënt omvat;
– onderzoek te doen naar betrokkenheid van politiek prominente personen (PPP’s of PEP’s) en, bij rechtspersonen, het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s);
– onderzoek te doen naar de herkomst van middelen die bij een transactie worden gebruikt (onderzoek geldverkeer) en te vragen naar bewijsstukken;
– melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen indien zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet. De Cooker Notariaat is bovendien wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. De Cooker Notariaat is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door De Cooker Notariaat gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De Cooker Notariaat laat de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de artikelen 16 en 17 van de Wwft prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het Notarisambt.
De kosten die met de naleving van de Wwft zijn gemoeid worden doorbelast.
Een opdracht kan pas worden aanvaard en/of afgerond indien De Cooker Notariaat geen reden ziet tot dienstweigering als bedoeld in de Wet op het Notarisambt.
De cliënt vrijwaart De Cooker Notariaat tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing van de betreffende bepalingen door De Cooker Notariaat.
18. Een vordering op De Cooker Notariaat vanwege de uitbetaling van gelden op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand.
De Cooker Notariaat betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels gelden alleen uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
19. Op de dienstverlening van De Cooker Notariaat is de Verordening Klachten- en geschillenregeling Notariaat van de KNB van toepassing. Zie ook: www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
20. De wet schrijft voor dat De Cooker Notariaat gegevens verzamelt van diegenen die direct of indirect bij de dienstverlening van De Cooker Notariaat zijn betrokken. Op de website van De Cooker Notariaat staat de privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe het kantoor omgaat met de persoonsgegevens. Door het verlenen van de opdracht geeft de cliënt toestemming aan De Cooker Notariaat voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens.
21. Op de rechtsverhouding tussen De Cooker Notariaat en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
22. De Rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen de cliënt en De Cooker Notariaat, met dien verstande dat De Cooker Notariaat bevoegd blijft de cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn.
23. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan.

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Oost-Brabant op 12 juni 2020 onder nummer 21/2020.

h

Download als PDF (Nederlands)

h

Download as PDF (English)

Beukenlaan 137, 5616 VD Eindhoven   |   tel +31 (0)40 - 760 1880   |   info@decooker.eu