Algemene voorwaarden

De Cooker notariaat

 1. De Cooker Notariaat is een maatschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61460850, waarvan De Cooker Notariaat B.V. en mr. A.J. van Hoof de vennoten zijn en vanuit welke maatschap de diensten worden verricht. Deze maatschap is de opdrachtnemer. De opdrachtgever is de cliënt: een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, die de maatschap opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden. De rechtsverhouding tussen de maatschap en een opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek. Bij de aanvaarding van alle opdrachten is het bepaalde in de artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek uitgesloten.
2. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van de maatschap (waaronder ook de bestuurders van de praktijkvennootschappen die vennoot zijn van de maatschap) en van al de overige personen die bij, voor of namens de maatschap werkzaam zijn.
3. Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of voor een bepaald project is verstrekt. De opdracht kan te allen tijde door ieder van partijen schriftelijk worden opgezegd.
4. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van de maatschap. Als de cliënt schade lijdt die niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt, namelijk: maximaal het totaalbedrag van de door de cliënt betaalde rekeningen voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan, in de periode van 12 maanden voorafgaande aan de fout.
5. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als de maatschap aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door de maatschap bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
6. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.
7. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van de maatschap. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
8. Een opdracht geldt als aanvaard:
– als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt; dan wel
– als de cliënt een namens de maatschap op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel
– als de maatschap een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris die tot de maatschap behoort de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.
9. De maatschap mag bij de uitvoering van een opdracht derden betrekken als dit naar het oordeel van de maatschap de goede uitvoering van de opdracht ten goede komt. Bij het inschakelen van derden neemt de maatschap steeds de nodige zorgvuldigheid in acht. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. De maatschap wordt geacht door de cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
10. De cliënt zal aan de maatschap steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig. De cliënt zal de maatschap van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.
11. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door de maatschap gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen, vermeerderd met een vergoeding voor kantoorkosten en kosten van derden. De maatschap heeft het recht om voor verrichte of te verrichten werkzaamheden periodieke deeldeclaraties aan de cliënt te verstrekken. De cliënt zal op verzoek van de maatschap een voorschotbetaling doen en/of zekerheid voor de betaling stellen.
12. Als de maatschap werkzaamheden verricht naar aanleiding van een koopovereenkomst, wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Als hierover niets is afgesproken, dan brengt de maatschap het honorarium in rekening bij koper.
13. Rekeningen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen of anders door de maatschap op of bij de rekening is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt onmiddellijk in verzuim. De cliënt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Als de cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten 15% van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van € 250,00.
De cliënt zal de kosten op eerste aanmaning voldoen aan de maatschap. Het recht op verrekening en opschorting door de cliënt is uitgesloten.
14. Op de dienstverlening van de maatschap is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de maatschap onder meer verplicht:
– in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en
– zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet. De maatschap is bovendien wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. De maatschap is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door de maatschap gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.
De cliënt vrijwaart de maatschap tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door de maatschap van de betreffende bepalingen
15. Een vordering op de maatschap vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. De maatschap betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
16. Op de dienstverlening van de maatschap is de Verordening Klachten- en geschillenregeling Notariaat van de KNB van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
17. De cliënt verleent aan de maatschap toestemming voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens.
18. Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19. De Rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de cliënt en de maatschap kennis te nemen, met dien verstande dat de maatschap bevoegd blijft om de cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn.
20. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan.

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Oost-Brabant op 19 september 2014 onder nummer 37/2014.

h

Download als PDF (Nederlands)

h

Download as PDF (English)

Beukenlaan 137, 5616 VD Eindhoven   |   tel +31 (0)40 - 760 1880   |   info@decooker.eu